Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 • sporządzania pisemnych i ustnych porad w zakresie prawa karnego, cywilnego,gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy i innych dziedzin prawa
 • sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych, prowadzenia postępowań w zakresie pobytu i pracy cudzoziemców
 • wykonywania audytów w zakresie ochrony danych osobowych
 • opracowywania projektów aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń, polityk bezpieczeństwa i innych
 • reprezentowania klienta w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism.
 •  reprezentacji klienta przed ubezpieczycielem i w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym
 •  reprezentacji klienta przez Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem
  Administracyjnym
 • reprezentacji klienta przed organami międzynarodowymi
 • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach i arbitrażu